Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

Www.DobryNurek.pl

Niniejszy Regulamin jest skierowany do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego DobryNurek.pl Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży sprzętu do nurkowania oraz usług szkoleniowych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny DobryNurek.pl na rzecz Klientów.

Regulamin jest ważny od 12 grudnia 2022. (aktualizacja 21.09.2023).

Spis treści:

  1. SŁOWNIK POJĘĆ.
  2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM.
  3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.
  4. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY.
  5. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ (dostawa/ odbiór towaru).
  6. PROCEDURA REKLAMACJI.
  7. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
  8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.SŁOWNIK POJĘĆ.

Administrator / Usługodawca / Sprzedawca– Marcin Reif prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARCIN REIF, która jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem:

NIP: 8942559042
REGON: 386216778.
Adres: 52200 WYSOKA ul. Brzozowa 3D/13 telefon kontaktowy: +48 505 861 372 (dostępny w godzinach od 9.00 do 17.00)adres poczty elektronicznej: Doradca@DobryNurek.pl .

Adres korespondencyjny – 52200 WYSOKA ul. Brzozowa 3D/13Adres reklamacji – 52200 WYSOKA ul. Brzozowa 3D/13

Usługodawca / Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez Sklep i jest jednocześnie
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu.

Dane Kontaktowe Klienta – dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się
z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, poprzez dokonanie Zamówienia lub gdy korzysta z pozostałych usług Sklepu Internetowego.

Konsument – osoba fizyczna (Zamawiający) dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z artykułem 221 Kodeksu Cywilnego).

Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą/loginem, którą jest adres poczty elektronicznej oraz hasłem podanym przez Zamawiającego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane zarejestrowanych Klientów, służące do realizacji składanych Zamówień w Sklepie Internetowym, a także zawierające historię zamówień i Dane Kontaktowe Klienta.

Koszyk Zakupowy– usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wyświetlenie podsumowania ceny poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ewentualnych kosztów wysyłki).

Newsletter / Biuletyn– elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie.

Przewoźnik –osoba trzecia prowadząca działalność gospodarczą w zakresie dostarczania towarów lub pracownik Sklepu Internetowego, której Sprzedawca powierza dostarczenie Zamówionych przez Zamawiającego Towarów.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego DobryNurek.pl.

Rejestracja – utworzenie Konta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu Internetowego znajdującego się na jego stronie internetowej. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna.

Sklep Internetowy – nieodpłatny serwis internetowy dostępny pod adresem DobryNurek.pl za pośrednictwem, którego Zamawiający może zakupić od Sprzedawcy Towary, Towary Spersonalizowane oraz Usługi Nurkowe, korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Sposoby porozumiewania się z konsumentem –Sprzedawca może porozumiewać się
z Konsumentem poprzez pocztę elektroniczną, telefon, tradycyjny list wysłany na poczcie, kontakt osobisty.

Towar – przedmiot świadczenia, rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym wraz
z opisem głównych cech. Towar może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

Towar Spersonalizowany – dostępny w Sklepie Internetowym Towar, który może być dostosowany do indywidualnych potrzeb Zamawiającego poprzez nadruk słów i/lub znaków graficznych. Informacja o możliwości personalizacji Towaru jest umieszczona w opisie danego Towaru. Towar Spersonalizowany nie podlega prawu odstąpienia od umowy (patrz rozdział 7. ‘Sposoby i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy’).

Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towarów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawarta na odległość z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Sklep Internetowy, poczta elektroniczna, telefonicznie) pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie Towarów wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługi: Za pośrednictwem Sklepu Internetowego można dokonać zamówienia następujących Usług:

Usługa Personalizacji – usługa indywidualnego dostosowania Towaru do indywidualnych potrzeb Zamawiającego. Podczas składania Zamówienia Zamawiający może wybrać Usługę Personalizacji Towaru np. poprzez dodatkowy nadruk słów i/lub znaków graficznych na danym Towarze. W tym celu należy skontaktować się z Sprzedawcą mailowo celem ustalenia szczegółów. Przy wyborze i realizacji Usługi Personalizacji danego Towaru, dany Towar staje się Towarem Spersonalizowanym.

Po wykonaniu Usługi Personalizacji ustaje termin prawa odstąpienia od umowy (patrz rozdział 7. ‘Sposoby i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy’).

Usługa Nurkowa – Poprzez Sklep Internetowy można zamówić usługę nurkową. Miejsce oraz czas wykonania Usługi Nurkowej, ustala się podczas rejestracji pod numerem telefonu 505861372 (połączenie płatne według cennika operatora)lub mailowo na adres: Doradca@DobryNurek.pl . Po wykonaniu Usługi Nurkowej ustaje termin prawa odstąpienia od umowy (patrz rozdział 7. ‘Sposoby i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy’).

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która za pomocą systemu teleinformatycznego korzysta nieodpłatnie z usług elektronicznych zasobów Sklepu internetowego. Usługobiorca może ale nie musi zostać Zamawiającym oraz Konsumentem (patrz słownik pojęć Regulaminu sprzedaży) czyli stać się stroną Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Zamawiający – osoba składająca zamówienie w Sklepie Internetowym z obowiązkiem zapłaty.

Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu Internetowego, który zawiera dane adresowe Zamawiającego, listę wybranych przez Zamawiającego Towarów / Usług, sposoby płatności, oraz sposoby dostarczenia/odbioru Towaru/Usługi. Zatwierdzenie formularza odbywa się poprzez kliknięcie przycisku lub linku oznaczonego słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Zamówienie Telefoniczne – Złożenie zamówienia poprzez numer +48505861372 (dostępny w godzinach od 9.00 do 17.00) oraz przekazanie dokładnej nazwy oraz ilości Towaru/Usługi, formy płatności, sposobu dostarczenia dostarczenia/odbioru Towaru/Usługi oraz Danych Kontaktowych Klienta.

Zamówienie Pocztą Elektroniczną – Złożenie zamówienia na adres poczty elektronicznej Doradca@DobryNurek.pl zawierającego dokładną nazwę oraz ilości Towaru/Usługi, formy płatności, sposobu dostarczenia/odbioru Towaru/Usługi oraz Danych Kontaktowych Klienta.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWY

1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
a. Przeglądanie Towarów, Towarów Spersonalizowanych, Usług (zdjęcia, opisy),
b. Wyszukiwanie Towarów, Towarów Spersonalizowanych, Usług,
c. Otwieranie i przeglądanie:
i. Regulaminu (zakładka Regulamin);
ii. Informacji o Sprzedawcy (zakładka Kontakt)
iii. Informacji o sposobie i terminie dostawy oraz formach płatności (zakładka Dostawa i odbiór).
d. Zakładanie Konta, celem złożenia Zamówienia w Sklepie,
e. Składanie Zamówienia poprzez wypełnienie formularza,
f. Zatwierdzenie formularza Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku lub linku oznaczonego słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
g. Umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka Zakupowego,
h. Aktywacja/dezaktywacja Newslettera i ofert promocyjnych,
i. Udostępnienie linków, po naciśnięciu których następuje przekierowanie na strony partnerów Sklepu Internetowego (np. strony płatności przy realizacji zamówienia oraz inne np. producentów, dostawców, Przewoźników itp.).

2. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu Internetowego niezbędny jest:
a. Dostęp do systemu teleinformatycznego umożliwiający obsługę przeglądarek Internetu w miarę możliwości z aktualną wersją (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne).
b. Dostęp do Internetu (koszty po stronie Usługobiorcy).

3. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi Elektronicznej odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą następuje poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania drogą elektroniczną z dowolnej Usługi Elektronicznej.
5. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej Doradca@DobryNurek.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
6. W celu aktywacji Newslettera oraz zgody na otrzymywanie ofert specjalnych, Zamawiający wyraża zgodę poprzez zaznaczenia pola wyboru przy danej opcji jak poniżej:

a. Pusty kwadracik oznacza, że Zamawiający nie wyraża zgody:
Zapisz się do naszego Newslettera.
Chcę otrzymywać oferty promocyjne.

b. Haczyk w polu wyboru oznacza, że Zamawiający wyraża zgodę:
Zapisz się do naszego Newslettera..
Chcę otrzymywać oferty promocyjne..

7. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej poprzez Sklep Internetowy następuje:
a. W przypadku gdy Usługobiorca wybierze usługę ”Zatwierdzenie formularza Zamówienia” poprzez kliknięcie przycisku lub linku oznaczonego słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty””, to do rozwiązania umowy stosowane są przepisy Regulaminu Sprzedaży, opisane w rozdziale 7 ‘Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy’.
b. W przypadku rezygnacji z usługi Newsletter: Usługobiorca może wysłać maila z oświadczeniem o rezygnacji z korzystania z usługi Newsletter (np. maila o treści: proszę o wypisanie z Newsletter mojego adresu mailowego ….).
Usługobiorca może również „odhaczyć” kwadracik po zalogowaniu się na Konto (jeśli takie posiada) w zakładce dane osobowe:
Zapisz się do naszego Newslettera.
Chcę otrzymywać oferty promocyjne.

c. Usługobiorca w każdej chwili może zakończyć korzystanie z pozostałych Usług Elektronicznych wymienionych w tym rozdziale poprzez opuszczenie Sklepu, tj. poprzez zamknięcie okna/zakładki w przeglądarce stron internetowych Usługobiorcy. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie po opuszczeniu Sklepu.

8. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka.
9. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą.

10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich wymaganych Danych Kontaktowych Klienta,
b. niezwłocznej aktualizacji Danych Kontaktowych Klienta,
c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego,
d. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z uwzględnieniem przyjętych w danym zakresie zwyczajów i zasad współżycia społecznego,
e. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste,
f. niepodejmowania działań takich jak:
i. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów,
ii. modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego cen lub opisów Towarów.

11. Administrator Sklepu Internetowego zastrzega sobie prawo do usuwania (bez powiadomienia autora) Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste oraz postanowienia Regulaminu.

12. Usuwane będą również opinie:
a. zawierające dane personalne i/lub teleadresowe,
b. zawierające informacje sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, obrażające uczucia religijne,
c. obrażające osoby publiczne, osoby uczestniczące w dyskusji, inne osoby,
d. zawierające słowa powszechnie uznane za obraźliwe i wulgarne,
e. zawierające treści o charakterze ogłoszeniowym lub reklamowo-promocyjnym,
f. zawierające odnośniki do innych serwisów internetowych,
g. zawierające informacje o znamionach pomówień i niesprawdzonych zarzutów,
h. naruszające prawa autorskie, patentowe, tajemnicę handlową oraz inne prawa własności intelektualnej,
i. wielokrotnie powielone (spam),
j. wprowadzające w błąd.

13. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Doradca@DobryNurek.pl.

14. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Klienta:
a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
b. żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

15. Wskazane powyżej zalecenia jedynie ułatwią i przyspieszą jej rozpatrzenie przez Sprzedawcę natomiast nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

16. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.

1. Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terytorium Polski.
2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia i zatwierdzeniu danego Zamówienia przez Sprzedawcę mailowo lub poprzez SMS.

3. Zamówienia mogą być składane na trzy sposoby:
a. w Sklepie Internetowym,
b. telefonicznie pod numerem +48505861372
c. pocztą elektroniczną na adres Doradca@DobryNurek.pl

Zamówienia w Sklepie Internetowym

4. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym następuje po zatwierdzeniu wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na stronie Sklepu Internetowego – do tego momentu Zamawiający może modyfikować wprowadzane dane (korzystając z informacji w wyświetlanych komunikatach oraz dostępnych na stronie Sklepu Internetowego).
5. W celu złożenia Zamówienia, Zamawiający loguje się na Konto Klienta:
a. Podając adres poczty elektronicznej oraz hasło w przypadku posiadania już Konta Klienta.
b. W przypadku pierwszej Rejestracji po stworzeniu Konta Klienta poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcie przycisku „Stwórz Konto”, które przekieruje Zamawiającego do formularza rejestracyjnego, gdzie należy uzupełnić następujące pola wymagane:
i. Imię.
ii. Nazwisko.
iii. Hasło.
oraz dodatkowo dane adresowe i kontaktowe:
iv. Numer telefonu
v. Adres odbiorcy, a w przypadku Klientów niebędących Konsumentami, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

6. Zamawiający wybiera z listy udostępnionej w Sklepie Internetowym Towar lub Towary, Usługę lub Usługi, Towar lub Towary spersonalizowane, które chce zakupić. Przy wyborze określa liczbę interesujących go sztuk (dostępnych w Sklepie Internetowym) oraz wskazuje cechy określające wybrany Towar jak np. kolor, rozmiar lub inną cechę, która pozwala określić Towar.
7. Jeżeli Klient ma pytania dotyczące Towarów i Usług , proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.
8. Wybrany Towar i/lub Usługa jest umieszczony w elektronicznym Koszyku Zakupowym w Sklepie Internetowym.
9. Lista Towarów i Usług udostępniona w Sklepie Internetowym nie stanowi oferty
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, stanowi jedynie zaproszenie do składania Zamówień przez potencjalnych Klientów.

10. W kolejnym kroku, Zamawiający dokonuje:
a. wyboru formy wysyłki / odbioru Towaru (warunki dostawy opisane są szczegółowo rozdziale 5. Sposoby i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę (dostawa/ odbiór towaru).
b. wyboru jednej z dostępnych form płatności. (Warunki płatności są opisane szczegółowo w rozdziale 4.”Sposoby i termin zapłaty”).

Zamówienia telefoniczne
11. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w Dni Robocze w godzinach od 9.00 do 17.00.

12. Złożenie zamówienia telefonicznego następuje poprzez podanie:
a. dokładnej nazwy oraz ilości Towaru/Usługi,
b. formy płatności,
c. sposobu dostawy/odbioru,
d. Danych Kontaktowych Klienta.

13. Sprzedawca odsyła do Klienta potwierdzenie zamówienia poprzez wiadomość tekstową SMS lub na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

Zamówienia pocztą elektroniczną
14. Zamówienia pocztą elektroniczną można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

15. Złożenie zamówienia pocztą elektroniczną następuje poprzez podanie:
a. dokładnej nazwy oraz ilości Towaru/Usługi,
b. formy płatności,
c. sposobu dostawy/odbioru,
d. Danych Kontaktowych Klienta

16. Sprzedawca odsyła do Klienta potwierdzenie zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu wiadomości elektronicznej.

Dodatkowe informacje
17. Wprowadzone Dane Kontaktowe Klienta przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą.
18. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów sprawdzających poprawność wprowadzonych danych.
19. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta następuje w momencie, gdy Zamawiający zatwierdza formularz Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku lub linku oznaczonego słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
20. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem przez Sprzedającego następuje poprzez wysłanie wiadomości z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie (SMS) na wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu adres poczty elektronicznej lub telefon komórkowy.
21. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.

22. Potencjalny Klient przestaje być związany swoją ofertą wyrażoną w Zamówieniu, jeśli:
a. Sprzedawca niezwłocznie (tj. w ciągu 1 Dnia Roboczego) nie potwierdzi otrzymania i przyjęcia zamówienia,
b. w ciągu 7 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta nie wpłyną środki na konto Sprzedawcy.

23. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży. Szczegóły odstąpienia są opisane w rozdziale 7. ‘Sposoby i Termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży ’.
24. Klient może złożyć reklamację. Szczegóły składania reklamacji są podane w rozdziale 6. ‘Procedura Reklamacji’.

4. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY.

1. W Sklepie są następujące sposoby i terminy zapłaty z tytułu wykonania Umowy Sprzedaży, do wybrania przez Zamawiającego:

a. Przy odbiorze Gotówką lub na telefon :
w przypadku wybrania odbioru osobistego Towaru/Usługi u Sprzedawcy. Płatność gotówką lub na telefon następuje przy odbiorze Towaru / Usługi. Termin odbioru ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.

b. Przelewem na rachunek bankowy – przelew na indywidualny numer rachunku bankowego Sprzedawcy. Termin dokonania płatności w ciągu 7 Dni Roboczych, liczonych od pierwszego Dnia Roboczego po złożeniu Zamówienia. Koszt przelewu ponosi Zamawiający.
c. Szybkie płatności WP PAY: płatność on-line E-przelewem lub kartą debetową/kredytowąPodmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Auto Pay S.A.

(więcej o systemie: www.autopay.pl oraz w zakładce PŁATNOŚCI).

d. Za pobraniem – Klient płaci za Towar przy odbiorze przesyłki.
e. Za pośrednictwem WooCommerce PAY-PAL– Klient płaci za pomocą konta PAY-PAL.

2. Niedokonanie zapłaty za złożone Zamówienie we wskazanym wyżej terminie jest traktowane jako odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta.
3. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy.
4. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, natomiast nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru i wybranej formy płatności.
5. Koszty transakcji i dostarczenia Towaru ponosi Klient.

6. Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, która obejmuje:
a. cenę Zamówienia, widoczną w obszarze Koszyka Zakupowego przed złożeniem Zamówienia,
b. koszty dostawy,
c. koszty płatności.
d. inne niż VAT należności podatkowe ponosi Klient.

7. Łączna cena Zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem AutoPay.pl

5. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ (dostawa/odbiór towaru).

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć/wydać Towar Zamawiającemu bez wad fizycznych i prawnych po otrzymaniu zapłaty.

2. Zamawiający może wybrać jeden z następujących sposobów dostawy:
a. Odbiór osobisty u Sprzedawcy. Termin i godzina ustalana indywidualnie (mailowo lub telefonicznie), najlepiej nie później niż do 7 dni roboczych.
b. Dostawa na adres odbiorcy (adres wskazany w formularzu Zamówienia) poprzez:
i. Usługi kurierskie www.GlobKurier.pl , szczegóły opisane są w Sklepie w zakładce DOSTAWA I ODBIÓR
c. Inny adres uzgodniony przez Zamawiającego i Sprzedawcę:
i. Inpost.
ii. Odbiór przez przewoźnika wybranego przez Zamawiającego.

3. Sprzedawca wysyła Towar do Zamawiającego w zależności od wybranego sposobu dostawy/odbioru oraz wybranego sposobu płatności przez Zamawiającego:
a. W pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym płatność jest widoczna na rachunku bankowym Sprzedawcy lub jest potwierdzona przez AutoPay lub PayPal.
b. W pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia Zamówienia jeśli wybrano opcje wysyłki za pobraniem.
c. Towar jest dostępny do odbioru w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia Zamówienia w przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności gotówką przy odbiorze osobistym u Sprzedawcy.

4. Informacje o koszcie transportu oraz terminie dostawy opisane są w Sklepie Internetowym w zakładce DOSTAWA I ODBIÓR

5. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawi się na etapie składania Zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy.
6. W przypadku zamówień składanych w inny sposób (np. telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną) Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o kosztach przesyłki i uzyskania zgody Klienta na poniesienie tych kosztów. W przypadku braku zgody Klienta zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji (patrz rozdział 3 Warunki Zawierania Umowy Sprzedaży) .
7. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów Przewoźnikowi .

8. Sprzedawca jest odpowiedzialny za realizację dostawy.
a. Przy odbieraniu przesyłki z poczty lub od kuriera Zamawiający powinien sprawdzić czy są widoczne wszelkie uszkodzenia Towaru.
b. W przypadku widocznego ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki, konieczne jest sporządzenie przez Zamawiającego protokołu szkody w obecności przedstawiciela Przewoźnika i podpisanie go przez przedstawiciela Przewoźnika doręczającego Przesyłkę oraz przez Zamawiającego
c. gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
9. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę Przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór Przewoźnika przez Zamawiającego (Zgodnie z Art. 548 § 3 Kodeksu Cywilnego)
10. Wszystkie Towary umieszczone w Sklepie posiadają opis (np. wygląd, kolor, rozmiar, itp.) oraz informacje o ewentualnych posiadanych usługach posprzedażnych i/lub treści gwarancji producenta lub dystrybutora oraz sposobie ich realizacji.

11. W przypadku reklamacji dotyczącej opóźnienia w doręczeniu przesyłki winny być zgłoszone w terminie 6 dni od dnia odbioru przesyłki, w przypadku uszkodzenia przesyłki do 13 dni od daty doręczenia, z zastrzeżeniem iż protokół szkody może być sporządzony najpóźniej do 6 dni od daty doręczenia przesyłki, a w przypadku niewykonania doręczenia przesyłki w terminie 6 dni od dnia, w którym przesyłka została uznana za utraconą
12. Przesyłkę uważa się za utraconą, jeżeli nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu doręczenia przesyłki.

6. PROCEDURA REKLAMACJI.

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli sprzedany Towar lub Towar Spersonalizowany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia zgodnie z Kodeksem Cywilnym).
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru lub Towaru Spersonalizowanego Zamawiającemu.
3. Zgłoszenie reklamacji ujawnienia się wady, odbywa się przez Zamawiającego poprzez wysłanie oświadczenia informującego o wadzie Towaru lub Towaru Spersonalizowanego na adres Sprzedawcy poprzez pocztę elektroniczną lub list tradycyjny lub polecony (przykładowy wzór reklamacja.pdf).

4. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady Towaru lub Towaru spersonalizowanego, datę wykrycia wady, określenie żądania co do sposobu usunięcia wady oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna
5. Zamawiający powinien odesłać reklamowany Towar lub Towar Spersonalizowany na adres Sprzedawcy lub dostarczyć osobiście Towar lub Towar Spersonalizowany do Sprzedawcy, w tym celu należy wcześniej umówić się mailowo lub telefonicznie na przekazanie Towaru lub Towaru Spersonalizowanego.
6. Decyzja o uznaniu reklamacji może wymagać odesłania Towaru lub Towaru Spersonalizowanego do dalszej analizy do Producenta/Dystrybutora danego Towaru. Sprzedawca informuje Zamawiającego o rezultacie rozpatrzenia reklamacji mailowo, telefonicznie lub listownie, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Towaru lub Towaru Spersonalizowanego (Zgodnie z Art. 560 Kodeksu Cywilnego):
a. Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
b. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
c. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

8. Klient/Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna (nie dotyczy odstąpienia do 14 dni – patrz Rozdział 7. Sposób i Termin Wykonania Prawa Odstąpienia Od Umowy).

9. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, (Zgodnie z Art. 561 Kodeksu Cywilnego):
a. Zamawiający może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
b. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego.
c. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Zamawiający jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru sprzedanego.

10. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
11. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia żądania wymiany Towaru na nowy lub żądania usunięcia wady albo złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny, w którym określona została kwota, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, oznacza to, że Sprzedawca uznał żądanie za uzasadnione.
12. W przypadku niezasadności reklamacji złożonej przez Zamawiającego, Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki reklamowanego Towaru oraz obciąża Zamawiającego kosztami dostarczenia Towaru.

7. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży z godnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem:
a. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.
b. Jeżeli zamówiono Towar Spersonalizowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. wygrawerowanie lub naszycie lub nadrukowanie inicjałów lub innych treści na towarze), to Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
c. Jeżeli za wyraźną zgodą Konsumenta Sprzedawca wykonał w pełni Usługę, to Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem rozdział 7 punkt 1.a).
3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w sposób analogiczny w jaki Konsument dokonał zapłaty. Za zgodą Konsumenta możliwe jest ustalenie innej formy zwrotu płatności, bez ponoszenia przez niego dodatkowych kosztów.
4. Bieg terminu (14 dni) do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w dniu objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

5. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w tym celu musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
a. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza na stronie Sklepu Internetowego


Należy wypełnić formularz lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać do Sprzedawcy:
i. pocztą elektroniczną,
ii. listownie.
b. Do zachowania terminu (14 dni) wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
c. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi mailowo potwierdzenie o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty wysyłki w przypadku wyboru opcji odesłania Towaru na adres Sprzedawcy.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Jeżeli Zamawiający wyraźnie żąda rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, to Sprzedawca wymaga od Zamawiającego złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku. (tj. poczta elektroniczna, sms lub podpisane oświadczenie).
10. Jeżeli Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w punkcie 9, to Zamawiający ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Zamawiający składając Zamówienie wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (imię, nazwisko, adres do wysyłki /ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość/, adres mailowy, numer telefonu) w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowy zbieranych za pośrednictwem Sklepu.
3. Podstawą przetwarzania Danych osobowych Klienta jest art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

4. Zamawiający ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Zamawiający podaje dane dobrowolnie. Jednak niezbędne jest podanie poniższych danych
do realizacji Zamówienia oraz Umowy Sprzedaży:
a. W przypadku odbioru osobistego u Sprzedawcy, Zamawiający podaje imię, nazwisko, adres mailowy oraz telefon kontaktowy.
b. W przypadku przesyłki pocztą, kurierem, Zamawiający podaje imię, nazwisko, adres mailowy, adres do wysyłki oraz telefon kontaktowy.
c. Dodatkowo Zamawiający może podać ale nie musi:
i. Numer NIP jeśli oczekuje wystawienia faktury za zamówiony Towar.
ii. Datę urodzin.

6. Jeśli Zamawiający wybierze elektroniczny kanał płatności AutoPay.pl lub PayPal, to strona Sklepu przekieruje Zamawiającego na stronę AutoPay.pl lub PayPal.com, która może wymagać podania dodatkowych danych osobowych jak rachunek bankowy lub numer karty kredytowej Zamawiającego. Wiąże się to również z przekazaniem zebranych danych (imię, nazwisko, pełny adres, adres mailowy) wybranemu podmiotowi. Sugerujemy zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych danego partnera.

7. Jeśli Zamawiający wybierze sposób dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, to Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu Przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki (GlobKurier.pl). Sugerujemy zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych danego partnera.

8. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Zapoznaj się również z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

Zapoznaj się również z RODO KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO/GDPR).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


1. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży jest dostarczane do Zamawiającego drogą elektroniczną na wskazany w Zamówieniu adres mailowy lub telefonicznie (SMS) na wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu telefon komórkowy. Potwierdzenie to zawiera istotne postanowienia zawartej Umowy Sprzedaży.

2. Każdy Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia. Spory pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą nie muszą zawsze skończyć się rozprawą w sądzie, lecz mogą być rozstrzygnięte w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości. Przykładowo Konsument może :
a. Zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
b. Zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Zamawiającym, a Sprzedawcą.
c. Skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

3. Regulamin Sklepu Internetowego nie ogranicza praw klientów i wynika z aktualnych Ustaw z późniejszymi ich zmianami:
a. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964,
b. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r.
c. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
d. o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:
a. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszego Regulaminu,
b. zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego, jedynie w przypadku, gdy zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do tej funkcjonalności.

5. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sprzedawcy oraz na każde żądanie kupującego może mu być dostarczany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego bez dodatkowych opłat.
7. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych Zamawiającego, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

9. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o KONTAKT ze Sprzedawcą.


Zapoznaj się również z Regulaminem Strony: Regulamin i Warunki Świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Witrynę/Stronę www.DobryNurek.pl.

Zapoznaj się również z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

Zapoznaj się również z RODO KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO/GDPR).